Algemene ticketvoorwaarden

ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN VOOR TICKETS VAN HET ‘TOMOPARTY’, GEORGANISEERD DOOR STICHTING TOMO, VERDER TE NOEMEN ‘ DE ORGANISATIE’

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangstickets voor TomoParty. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/ of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.2 De locatie waar TomoParty wordt gehouden kan huisregels hanteren, die op onze website te vinden zijn. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket ook op voorhand met die huisregels akkoord.

2. Ticketing

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een ticket komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer tickets heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de tickets voor het betreffende evenement.

2.2 De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.3 Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/ of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen.

2.4 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets op enige wijze te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

2.5 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

2.6 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

2.7 Tickets zijn enkel verkrijgbaar op www.tomotickets.nl . Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.8 Alle tickets worden direct na bestellen verstuurd per mail naar het door de besteller opgegeven mailadres. Indien je binnen 30 minuten geen ticket per mail hebt ontvangen, moet de besteller vóór 16 augustus 2018 een mail sturen naar info@yourticketprovider.nl met als onderwerp “geen ticket TomoParty 2018” en een screenshot van de bankbetaling. Yourticketprovider zoekt dan uit waarom er geen ticket is ontvangen. Indien dit door een door de besteller foutief opgegeven mailadres komt, zal er geen ticket verstrekt worden. Indien de mail wordt tegen gehouden door de spamfilter van de geadresseerde, zal de organisatie het ticket eenmalig opnieuw versturen. Alle mails die na 16 augustus 2018 binnenkomen met een verzoek zoals bovenstaande, worden niet meer in behandeling genomen. Het recht op een ticket en recht op toegang, vervalt dan. Het is bezoeker wel toegestaan om dan nog een ticket te kopen aan de dagkassa (indien beschikbaar). Yourticketprovider.nl is ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op  030 20 40 258. In veel gevallen is je ticket ook op te vragen via https://www.yourticketprovider.nl/ticketopvragen

3. Toegang

3.1 Slechts een geldig ticket geeft toegang tot het evenement.

3.2 Bij betreding van het festival kan de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

3.3 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het evenemententerrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

3.4 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, dranken, bidons, blik, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, drugs, vuurwerk, (vuur) wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

3.5 De organisatie is bevoegd personen die een in dit artikel genoemd gebod of verbod overtreden de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen zonder recht op restitutie van het betaalde entreegeld.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden het evenemententerrein en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie van het evenement is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers en/of genodigden. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.

4.2 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

4.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor wijzigingen of afwijkingen in het programma. Voorts is de organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van de programmaonderdelen.

5. Overmacht

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie, het programma wijzigen of zelfs (deels) annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

5.2 Bij overmacht is restitutie van het entreegeld niet mogelijk.

5.3 Bij een programmawijziging is restitutie van het entreegeld niet mogelijk.

5.4 Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.

5.5 Bij overmacht is de bezoeker niet gerechtigd een eventuele PayPal betaling in te trekken. Indien de bezoeker dit toch doet, gaat deze er mee akkoord dat het verschuldigde bedrag binnen 2 dagen aan de organisatie wordt betaald per bank met een toeslag van 150% van het betaalde ticketbedrag met een minimum van €50,-.

6. Overige Bepalingen

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen.

6.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

6.3 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

6.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.

6.5 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.6 Het is niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken e/o commerciële activiteiten te verrichten, e/o zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

6.7 De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen als men zich niet aan deze regels houden of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen. In het algemeen is daar sprake als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt.

6.8 Eventueel geboekte hotelovernachtingen kunnen op geen enkele wijze geannuleerd worden. Op deze overnachtingen zijn de voorwaarden van het betreffende hotel van toepassing, alsmede de ticketvoorwaarden, alsmede de huisregels van de eventlocatie, alsmede de algemene voorwaarden van stichting Tomo, zoals die te vinden zijn op de website van het betreffende hotel/ evenement/ eventlocatie en stichting Tomo. De bezoeker is niet gerechtigd een eventuele PayPal betaling voor een hotelkamer in te trekken. Indien de bezoeker dit toch doet, gaat deze er mee akkoord dat het verschuldigde bedrag binnen 2 dagen aan de organisatie wordt betaald per bank met een toeslag van 150% van het eerder via PayPal betaalde bedrag met een minimum van €50,-.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze algemene ticketvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

7.3 Bij bezoek van ons evenement ga je ook akkoord met de huisregels van de eventlocatie, en de algemene ticketvoorwaarden en huisregels van stichting Tomo. Indien je in een hotel verblijft dat via www.tomotickets.nl is geboekt, ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van dat hotel.